Tinphaka

Wednesday, July 23, 2008

Review points

Question tag

Question tag คือ การตั้งคำถามท้ายประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธ
Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question) ด้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า (จะเป็นข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ ซึ่งเรียกกันว่า Question Tag อีกตอนหนึ่ง Affirmative Statement + anomalous verb +n't + pronoun? Negative Statement , anomalous verb + pronoun?เช่น Your friend has come back , hasn't he? Your friend hasn't come back , has he? She will leave tomorrow , won't she? She won't leave tomorrow , will she?


1. รูปปฏิเสธ เช่น
- You eat a lot of oranges , don't you?
- You will have the exam next month , won't you?
- She came here yesterday , didn't she?
- They have finished their work , haven't they?

2. รูปบอกเล่า เช่น
- You won't come early , will you?
- She doesn't want to disturb you , does she?
- We didn't make a loud noise , did we?
- They haven't tunred it off , have they?

3. ในรูป verb to have

(a) เมื่อ have แปลว่า "มี" จะใช้ tag ว่า haven't หรือ don't ก็ได้
- She has a lot of friends , hasn't she? (แบบ British)
- They have only one child , don't they? (แบบ American)

(b) เมื่อ have แปลอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แปลว่า "มี" ให้ใช้ verb to do มาช่วย
- We have lunch at twelve o'clock , dont' we? (=กิน)
- I had his letter last week , didn't I? (=ได้รับ)
- The King has the dam built , doesn't he? (=ใช้ ไหว้วาน)
- You had a toothache last week, didn't you? (=ป่วย)

(c) question tag ของ "have to" (=จำเป็นต้อง) ใช้ verb to do มาช่วย
- You often have to go to the dentist's , don't you?

4. ในประโยค tag ที่เป็นรูปปฏิเสธ ต้องใช้ รูปย่อเสมอ
- We shall go shopping , shan't we?
- He will come to my party , won't he?

5. Question tag ของ I am คือ aren't I (เนื่องจาก am not ไม่มีรูปย่อ)
- I am late , aren't I ?
- I am lazy , aren't I?

6. Question tag ของกริยาช่วย can ,could , may , might , will , shall, ought to , should ,V. be , etc....จะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้
- She can do it well , can't she?
- You ought to study hard , oughtn't you?
- They should obey their teacher , shouldn't they?

การตอบคำถามของ Question Tag

1. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอลกเล่า ผู้ถามคาดหวังคำตอบ Yes
2. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ ผู้ถามคาดหวังคำตอบ No

อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามแบบ question tag นี้ให้ยึดหลักความเป็นจริงเป็นสำคัญ เช่น Tokyo is one of the biggest cities of the world , isn't it? Tokyo isn't one of the biggest cities of the world ,is it?

คำตอบที่แท้จริง คือ เมืองโตเกียวเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ดังนั้นคำถามข้างต้นทั้งสองคำถาม จะได้คำตอบอย่างเดียวกัน คือ Yes, it is.

3. การตอบคำถาม ตอบอย่างสั้นๆ โดยใช้ประธานและกริยาช่วย

- We can speak English , can't we? Yes, we can.
- You don't want to fail the exam , do you? No , I don't.

การออกเสียงประโยคคำถาม Question tag

คำถามที่จะได้คำตอบ Yes, No โดยปกติจะขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แต่สำหรับคำถามแบบ Question tag จะออกเสียงขึ้นสูงที่ท้ายประโยคหรือลงเสียงต่ำก็ได้ ขึ้นอยู่กับความแน่ในของผู้พูดYou can swim , can't you? ถ้าขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าคุณว่ายน้ำได้ถ้าลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามค่อนข้างมั่นใจว่าคุณว่ายน้ำได้

คำถามท้ายบท

1. You're coming to the party, ___?a. aren't youb. isn't youc. shouldn't you
2. It wasn't very difficult, ___?a. wasn't itb. isn't itc. was it
3. Tom is getting something for Sue, ___?a. wasn't heb. isn't hec. was he
4. It won't be anything expensive, ___?a. won't itb. isn't itc. will it
5. There's some milk in the refrigerator, ___?a. isn't thereb. isn't itc. wasn't it
6. We don't need to go to the store today, ___?a. don't web. do Ic. do we
7. Susan can bring some food, ___?a. won't sheb. will shec. can't she
8. The party starts at eight o'clock, ___?a. isn't itb. doesn't itc. does it
9. The movie was very long, ___?a. isn't itb. wasn't itc. was it
10. There's a dictionary on the shelf, ___?a. isn't itb. isn't therec. aren't there


Tuesday, July 22, 2008

As Kids See It


We realised the folly of this plan when, as we dove past a pasture of grazng cattle while travelling to visit my parents' farm ,six-year-old Megan piped up from thes back seat and asked, "Mum, are those the cows that make chicken?"
Julie Roweสามีของฉันและฉันบอกว่าเนื้อไก่ที่เก็บไว้ให้กับเด็กที่กินเนื้อยาก เรารู้ดีถึงแผนการโง่ๆ นี้ เมื่อเราขับรถผ่านทุ่งเลี้ยงสัตว์ ขณะที่เราเดินทางไปเที่ยวที่ฟาร์มของพ่อแม่ฉัน เมแกนวัยหกขวบยื่นเมล็ดผลไม้จากที่นั่งด้านหลังและถามว่า แม่วัวเหล่านั้นใช่ไหมที่ทำเนื้อไก่ให้เรา โจลี่โรว์ คำศัพท์ refer=อ้างถึง meat=เนื้อสัตว์ keep=เก็บ picky=เรื่องมาก eaters=ภัตตาคารfolly=ความโง่ plan=แผนการ drove=ขับ past=จับแจ้ง pasture=ทุ่งหญ้า grazing=ทุ่งเลี้ยงสัตว์ cattle=วัวควายpiped=ผลไม้ cows=วัวตัวเมีย

seil intorduction
My husband and refre to all meat as chicken to keep our young picky eaters from refusing oter meat.